پاىه ختم دو طبقه گلایول داوودى مینیاتورى

375,000 تومان

حالت روحی انسان با تماشا کردن به گل‌ها تغییر یافته و با هر بار نگاه کردن، اتصال عصبی مثبتی در مغز افراد ایجاد می‌کند. لبخند را به عزیزان داغ دیده هدیه دهید

جزئیات محصول