گلدان کاکتوس آپارتمانی

75,000 تومان

. کاکتوس نشانه ی استقامت وپایداری است. کاکتوس را کسانی پرورش می دهند که به راستی مقاوم وخستگی ناپذیراند.

جزئیات محصول