گلدان کاکتوس آپارتمانی

یونانی ها اولین ملتی بودند که برای گل های مختلف معانی مشخصی تعریف کردند و کاکتوس را نماد مقاومت قرار دادند.

جزئیات محصول