گلدان کاکتوس آپارتمانی

75,000 تومان

آری کاکتوس نماد عاشق است
کاکتوس را نماد خاری مپندار ، نماد مقاومت است

جزئیات محصول