گلدان کاکتوس آپارتمانی

73,000 تومان

یونانی ها گل کاکتوس را به معنای پایداری و استقامت می دانند و هدیه دادن آنرا بر مبنای تشکر برای این پایداری و مقاومت می دانند.

جزئیات محصول