گلدان کاکتوس آپارتمانی

90,000 تومان

رنگ سبزش نماد حیات است و این یعنی من یک کاکتوسم. نمیشکنم به حیاتم ادامه می دهم و سبز باقی میمانم.

جزئیات محصول